Haremheb - Starověký Egypt

Haremheb

Napsal Felgr Pavel on .

Haremheb, kartuš faraona

Haremheb pocházel z urozené rodiny z Hutnesut - bývalé Alabastronpolis (dnes Kóm el-Ahmar Sauris), města uctívajícího boha Hora.

Haremheb - od vojáka po generála

Haremheb celou svou kariéru spojil s armádou. Generálem byl již za vlády Amenhotepa IV. - Achnatona. Tehdy, možná z vypočítavosti, přijal jeho myšlenky, což mu ale později nebránilo v podpoře Amonova kněžstva a být loajální mladému faraonovi. V Thébách (Vasetu) se těšil popularitě, která neměla u jiných velitelů obdoby. Haremheb byl vynikající taktik a vojáci ho milovali. Ve svém okolí dokázal Haremheb vzbudit úctu i bázeň. Po boku mladého Tutanchamona podnikl výpravu do Palestiny s cílem posílit ochranu egyptských hranic, které ohrožovali Chetité.

Když Tutanchamon nečekaně ve dvaceti letech zemřel, začala se řešit otázka nástupnictví.  Haremheb - ač již mocný představitel Egypta - přenechal trůn veleknězi Ajemu. Ten býval Achnatonovým ministrem a velitelem vozby. Právě Aje řídil Tutanchamonův pohřeb včetně obřadu " Otevírání úst", který byl vyhrazen pro dědice trůnu.

Haremheb se za Ajovy vlády projevil jako velký diplomat a když Aje zemřel, byla jeho pověst taková, že nikdo nemohl zpochybnit jeho nárok na trůn. Stal se tedy novým egyptským faraonem a ukončil tak dlouhé panování potomků Ahmose I. Psal se rok 1318 př.n.l.

Faraon Haremheb - Achnatonovo jméno musí být zapomenuto

HaremhebNávrat k Amonově kultu začal na popud Ajeho už mladý Tutanchamon. Ten podepsal výnos, kterým nařizoval obnovení kultů a pranýřoval poblouznění svého předchůdce. Haremheb šel ještě dál - počátek své vlády datoval smrtí Amenhotepa III. a celé amarnské období vlády Achnatona, Smenchkarea, Tutanchamona a Ajeho mělo být zapomenuto a navždy vymazáno z paměti. Achetaton - prokleté město - nechal srovnat se zemí, Achnatovo jméno nechal stesat ze všech chrámů a staveb a svým jménem přepisoval dokonce i jméno Tutanchamona.

Během své vlády, která trvala 27 let, se Haremheb snažil posílit nastolený řád a byl také velkým stavitelem. Vděčíme mu za rozšíření Ajova chrámu v Medinit Habu, za stavby v Memfidě (Mennoferu) (jeho oblíbeném městě) i za stavby v Karnaku, kde začal s budováním sloupové síně a vztyčil 9. a 10. pylon na jihu a 2. pylon na západě. Kromě hrobky v Sakkáře si nechal vybudovat také hrobku v Údolí králů.

Ve snaze zamezit korupci a zneužívání moci úředníky zavedl institut soudce a regionálních soudů. V Horním a Dolním Egyptě nastolil rozdílné právní systémy, které svěřil dvěma vezírům. Ti podléhali přímo jemu. Reorganizací prošla také armáda, která tvořila dva okrsky - jeden na jihu a druhý na severu. Zemřel v roce 1292 př.n.l.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě