Josef - vykladač snů - Starověký Egypt

Josef - vykladač snů

Napsal Felgr Pavel on .

Jákobův nejmilejší syn Josef je v judaismu symbolem spravedlnosti. Sny, které se mu zdály od dětství mu slibovaly výjimečný osud. Sny byly tehdy pokládány za poselství od bohů. "Mistr snů" byl sice nejprve stižen nenávistí svých bratrů, ale jeho pozoruhodné schopnosti vykládat zakódované obrazy mu získali pozornost faraona. Josef se stal prvním zachráncem egyptské země, kde také zemřel.

Jákob měl dvanáct synů, z nichž nejraději měl toho předposledního - Josefa. Jeho bratři ale žárlili na jeho krásu, moudrost a schopnost vykládat sny. Bylo mu sedmnáct, když prvně vylíčil bratrům svůj sen. Později vyslal Jákob své syny pást ovce do Šekemu. Josefa poslal potom za nimi, aby zjistil co je nového a poptal se na dobytek. Když bratři zdáli viděli přicházet Josefa, rozhodli se ho zabít. Jákobův prvorozený syn Rúben byl proti a tak nakonec Josefa prodali karavaně izmaelských obchodníků.

Josef Egyptský

Josef byl odveden do Egypta a prodán jako otrok Potífarovi - faraonovu důstojníkovi. Když Potífar zjistil, jak je Josef schopný, svěřil mu vedení svého domu. Jeho žena byla uchvácena krásou mladého Josefa a pokoušela se jej svést. Ten ale jejím svodům odolal, což u ní vyvolalo velké zklamání. Aby se pomstila, obvinila Josefa, že se on pokoušel svést ji a tak byl Josef uvržen do vězení.

Velitel vězení si ale Josefa oblíbil a pověřil ho, aby se staral o ostatní vězně. Ve vězení seděli také faraonův číšník a pekař. Když se dozvěděli, že Josef umí vykládat sny, požádali ho, aby jim vyložil jejich sny. Číšníkův sen vyložil Josef jako dobré znamení a řekl mu, že bude brzy propuštěn. Pekařovi naopak předpověděl brzkou popravu. Obě předpovědi se brzy vyplnily.

Faraona trápily dva sny, které mudrci nebyli schopni vyložit a proto si k sobě povolal tehdy již třicetiletého Josefa.

Výklad faraonových snů

Ve svém prvním snu viděl faraon sedm vykrmených, krásných pasoucích se krav, ke kterým přistupuje sedm vychrtlých a nevzhledných krav. Hubené krávy sežraly vykrmené krávy. Ve druhém snu viděl faraon sedm nádherných obilných klasů, které vyrůstaly z jediného stébla a sedm jalových klasů, které pohltily ty zdravé.

Josef řekl faraonovi, že oba sny znamenají stejnou předpověď a že se ji pokusí ve jménu Boha vyložit. Egypt prý čeká sedm let hojnosti po kterých přijde sedm let hladomoru. Bylo proto potřeba začít vytvářet zásoby na hladové roky. Na faraona výklad zapůsobil a jmenoval Josefa správcem celé země. Josef začal hovořit sedmdesáti jazyky vysokých egyptských hodnostářů. Před tímto zázrakem faraon přidal Josefovi ke správcovství celé země za ženu Asenatu - dceru kněze z Ónu.

Josef začal shromažďovat obilí ve velkých sýpkách, které pak v době hladu otevřel. Pro obilí si přicházeli Egypťané i obyvatelé okolních zemí, mezi nimi i jeho bratři. Ti Josefa nepoznali a klaněli se před ním přesně tak, jak to kdysi předpověděl. Josef se rozhodl vyzkoušet, jestli se jejich srdce obměkčila a poté se jim dal poznat a požádal je, aby přivedli otce. Když Josef viděl Jákoba vrhl se mu kolem krku a rozplakal se. Faraon pak dovolil celé rodině, aby se usadila v Egyptě.

Do Egypta přicházeli další Hebrejci, usazovali se zde a začali prosperovat. Nakonec jich bylo v Egyptě tolik, že se o mnoho let později jiný faraon začal cítit Hebrejci ohrožen a uvrhl je proto do otroctví a nařídil vyvraždění všech prvorozených chlapců. Mezi nimi byl i Mojžíš, který ale vraždění unikl a později osvobodil židovský lid z egyptského jařma.

Josef Egyptský

Josef, vykladač snů

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě