Odchod Židů z Egypta - Starověký Egypt

Odchod Židů z Egypta

Napsal Felgr Pavel on .

Odchod Židů z Egypta je významným okamžikem v dějinách židovského i křesťanského náboženství. Prvních patnáct kapitol knihy Exodus vypráví o tom, jak Mojžíš osvobodil svůj lid a umožnil mu uniknout z "otroctví". Kromě náboženského významu má odchod Židů z Egypta i symbolický význam. Ukazuje, že každý člověk musí bojovat za své osvobození, aby tak sebe sama obrodil.

Mojžíš - klíčová postava odchodu Židů

Za vlády Sethi I. a Ramesse II. byli Židé považováni za otroky. V deltě Nilu, v zemi Gošen, kde se usadila Jákobova, pracovali na výstavbě měst Piramesse a Pitom. Mojžíš byl vychován jako Egypťan, ale poté, co byl svědkem toho, jak jeden Egypťan udeřil Izraelce, se vzbouřil. Mojžíš musel uprchnout, aby se vyhnul spravedlnosti. Útočiště nalezl v midjánské zemi na jihovýchodě Palestiny, kde se oženil s dcerou knížete Jitra - Siporou. Když faraon zemřel (pravděpodobně se jednalo o Ramesse II.) vrátil se Mojžíš do Egypta.

Bůh se pomstil Merenptahovi

Mojžíš po návratu do Egypta pak se svým bratrem Áronem předstoupil před faraona, kterým byl pravděpodobně Merenptah. Požádal ho, aby jejich lid nechal odejít do pouště, kde bude uctívat svého Boha. Faraon se rozhněval a robotu Židům ještě ztížil. Ani na druhý pokus Mojžíš s Áronem neuspěli. Bůh se pomstil tak, že seslal na Egypt deset ran egyptských.

Bůh nevedl svůj lid "cestou směřující do země Pelištejců" (tuto cestu podél Středozemního moře používaly armády při taženích do Palestiny a Sýrie), ale "přes poušť k Rákosovému moři" - tím je myšlena oblast Rudého moře. Faraon se ale v čele své armády vydal pronásledovat Židy.

Když Židé z dálky slyšeli rachot egyptských vozů a dusot koní, přeměnil se Bůh v oblakový sloup, který oslepoval jejich pronásledovatele. Když došli Židé ke břehu, rozdělil Bůh moře prudkým východním větrem a mezi dvěma hradbami z vody přešli uprchlíci moře suchou nohou. Když za nimi vešli Egyptští, moře se nad nimi zavřelo a navždy je pohltilo.

Odchod Židů z Egypta

Odchod Židů z Egypta

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě