Manetho - Starověký Egypt

Manetho

Napsal Felgr Pavel on .

Manetho je jednou z nejproslulejších postav starověkého Egypta. Byl to velekněz héliopolského kultu původem ze Sebennytu v deltě Nilu a žil ve 3. století př.n.l. Když do Egypta přišli první Ptolemaiovci, potřebovali se s prastarou kulturou seznámit a pochopit ji. Byl to právě Manetho kdo řeckým panovníkům vyprávěl o své zemi.

Zrod nové kultury

Roku 332 př.n.l. dobyl Alexandr Veliký Egypt a zbavil jej nadvlády Peršanů. Egypťané jej vítali jako osvoboditele a Alexandr začal vystupovat jako legitimní následník faraonů, uctíval staroegyptské kulty a přijal egyptský královský protokol. Po jeho smrti obdržel egypt do správy jednomu z jeho generálů - Ptolemaiovi.

Ptolemaios se nechal korunovat faraonem a přijal jméno Ptolemaios I. Sótér (Spasitel) a i když hlavním městem byla Memfida (Mennofer), královský dvůr se usadil v Alexandrii, která se během několika desetiletí stala novým centrem helénského světa. Manetho patřil společně s Řekem Tímotheem mezi nejbližší poradce Ptolemaia I. Sótéra.

Po smrti Ptolemaia I. Sótéra se na trůn dostal Ptolemaios II. Filadelfos (Milující sestru). Aby se vymanil z vlivu stále mocného egyptského kněžstva, svolával egyptské velekněze každý rok na shromáždění a tak si nad nimi uchovával jistou kontrolu.

Egyptský historik Manetho

Než ale mohli noví vládcové Egypta začít upevňovat svou moc, museli nejprve lépe poznat zemi do které přišli. Ptolemaios proto požádal Manetha, znalce hieroglyfického písma, aby pro ně sepsal dějiny Egypta, kde by shrnul události od prvních dynastií až po současnost. Tak vzniklo řecky psané dílo Aegyptiaka, které se ale bohužel do dnešních dní nezachovalo.

I tak ale víme, že to byl právě Manetho, kdo zavedl rozdělení egyptských dějin a vládců do dynastií a vytvořil řecký přepis egyptských jmen vládců. Manetho byl současníkem Ptolemaia I. Sótéra a Ptolemaia II. Filadelfa a byl tedy také současníkem jiného starověkého dějepisce Předního Východu - Berossose. Byl to Mardukův kněz, který přibližně ve stejné době sepsal pro Antiocha I. svá slavná Chaldaika.

Náboženské spisy

Manetho sepsal také pojednání o náboženství, která byla také určená k poučení helénských panovníků. Jedná se o díla Posvátná kniha, O starých zvyklostech a zbožnosti a další. Celkem je Manetho uváděn jako autor osmi knih včetně Aegyptiaky.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě